MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 44/2017 z 21.12.2017

Raport Bieżący ESPI 44/2017

Tytuł:
Podpisanie umowy znaczącej

Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, uznaną przez Zarząd Spółki za znaczącą. Umowa obowiązuje w okresie od 21 grudnia b.r. do 31 grudnia 2026 roku. Jej przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym Pożyczka Standardowa w ramach którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki Standardowe dla Ostatecznych Odbiorców posiadających siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego, na warunkach de minimis oraz na warunkach rynkowych, zabezpieczone standardowo. Wartość umowy to PLN 14.000.000,- a jej zabezpieczeniem, jakie wnosi Konsorcjum, jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu