MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 48/2017 z 19.12.2017

Raport Bieżący EBI 48/2017

Tytuł:

Przydział obligacji serii H25

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii H25 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii H25.

Na podstawie uchwały nr 2 w sprawie przydziału obligacji serii H25, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 480 szt. (słownie: czterysta osiemdziesiąt) Obligacji serii H25, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 480.000 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii H25 są obligacjami 25 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 6,5% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii H25 przypada na dzień 14 stycznia 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu