MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 47/2017 z 19.12.2017

Raport Bieżący EBI 47/2017

Tytuł:

Przydział obligacji serii B3

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii B3 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii B3.

Na podstawie uchwały nr 1 w sprawie przydziału obligacji serii B3, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 555 szt. (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć) Obligacji serii B3, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 555.000 zł (pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Obligacje serii B3 są obligacjami 30 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 5% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii B3 przypada na dzień 15 czerwca 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu