MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 44/2017 z 10.11.2017

Raport Bieżący EBI 44/2017

Tytuł:
Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji serii B3 oraz przydziału obligacji serii A3.

Treść:
Zarząd Mega Sonic S. A. („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym zostały podjęte uchwały w sprawie: emisji serii B3 obligacji zwykłych, na okaziciela w ilości 2.000 szt.  o wartości nominalnej 1.000 zł za sztukę, której szczegóły zostaną przekazane niezwłocznie po jej zakończeniu oraz o przydziale obligacji serii A3, na podstawie której Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 685 szt. (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć) obligacji serii A3, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 685.000 zł (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Obligacje serii A3 są obligacjami 24-miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 5% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii A3 przypada na dzień 08 listopada 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt  8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Prezes  Zarządu
Marcin Długołęcki