MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 36/2017 z 02.11.2017

Raport Bieżący ESPI 36/2017

Tytuł:

Podpisanie umów znaczących

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 02 listopada 2017 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego dwie umowy, uznane przez Zarząd Spółki za znaczące. Umowy obowiązują w okresie od 02 listopada b.r. do 31 marca 2027. Ich przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie Instrumentem Finansowym Mikropożyczka, w ramach którego udzielane będzie wsparcie finansowe dla Ostatecznych Odbiorców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą na terenie woj. zachodniopomorskiego, na zasadach de minimis, zabezpieczonych standardowo. Łączna wartość obu umów to PLN 15.750.000,- a ich zabezpieczeniem, jakie wnosi Konsorcjum, są: weksle in blanco wraz deklaracjami wekslowymi oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu