MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 32/2017 z 28.09.2017

Raport Bieżący ESPI 32/2017

Tytuł:
Podpisanie umowy znaczącej
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 września 2017 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  umowę, uznaną przez Zarząd Spółki za znaczącą. Umowa obowiązuje w okresie od 28 września b.r. do końca roku 2026. Jej przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym „Pożyczka na Rozwój Turystyki”, w ramach którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. Pożyczki będą zabezpieczone standardowo,  oprocentowane na warunkach rynkowych lub na zasadach de minimis - w zależności od rodzaju pożyczkobiorcy.  Wartość umowy to PLN 10.000.000,00 a jej zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych.

Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu