MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 29/2017 z 27.09.2017

Raport Bieżący ESPI 29/2017

Tytuł:
Podpisanie umowy znaczącej
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 27 września 2017 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, uznaną przez Zarząd Spółki za znaczącą. Umowa obowiązuje w okresie od 27 września b.r. do końca roku 2031. Jej przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym, w ramach którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców posiadających siedzibę, oddział lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. łódzkiego. Pożyczki będą zabezpieczone standardowo, oprocentowane na warunkach rynkowych oraz na zasadach de minimis - w zależności od rodzaju pożyczkobiorcy. Wartość umowy to PLN 8.000.000,- a jej zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu