MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   ESPI Nr 27/2017 z 21.09.2017

Raport Bieżący ESPI 27/2017

Tytuł:
Podpisanie umowy znaczącej
Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 września 2017 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę, uznaną przez Zarząd Spółki za znaczącą. Umowa obowiązuje w okresie od 21 września b.r. do końca roku 2027. Jej przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie instrumentami finansowymi: Mikropożyczka i Pożyczka Rozwojowa, z których udzielane będą Jednostkowe Pożyczki przeznaczone na wsparcie finansowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. wielkopolskiego. Pożyczki będą zabezpieczone standardowo, oprocentowane na warunkach rynkowych oraz na zasadach de minimis - w zależności od rodzaju pożyczkobiorcy. Wartość umowy to PLN 20.000.000,- a jej zabezpieczeniem jest weksel in blanco z deklaracją wekslową oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu