MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 36/2017 z 18.09.2017

Raport Bieżący EBI 36/2017

Tytuł:

Przydział obligacji serii A6

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii A6 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę nr 2 Zarządu Spółki z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii A6.

Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A6, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 902 szt. (słownie: dziewięćset dwa) Obligacji serii A6, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 902.000 zł (dziewięćset dwa tysiące złotych). Obligacje serii A6 są obligacjami 6 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 5,5% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii A6 przypada na dzień 14 marca 2018 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu