MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 21/2017 z 09.06.2017

Raport Bieżący EBI nr 21/2017

Tytuł:

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż – w następstwie uchwały Rady Nadzorczej Mega Sonic S.A. z dnia 07 czerwca 2017 r. o wyborze podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,  wyrażającej zgodę na zawarcie przez Zarząd stosownej umowy – w dniu 09 czerwca 2017 r. doszło do jej podpisania  z firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta, Jadwiga Kazimierczak, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3403,

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

           

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu