MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 18/2017 z 05.06.2017

Raport Bieżący EBI nr 18/2017

Tytuł:

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki 

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. (Dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 541/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie warunkowego zawieszenia obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst instrumentami finansowymi spółek w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2016, Zarząd Giełdy postanowił zawiesić od dnia 16 czerwca 2017 r. obrót instrumentami finansowymi Spółki.

Zgodnie z Uchwałą, zawieszenie obrotu instrumentami finansowymi nie nastąpi, jeżeli Emitent do dnia 14 czerwca 2017 r. przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raport roczny za rok 2016, spełniający wymogi określone w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 13 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

            

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu