MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 07/2017 z 15.03.2017

Raport Bieżący EBI nr 07/2017

Tytuł:

Przydział obligacji serii B i C

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu 15 marca 2017 r. dokonał przydziału obligacji serii B i C (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 01 lutego 2017 roku w sprawie emisji obligacji serii B i C.

Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii B i C, Zarząd Spółki dokonał przydziału  180 szt.  (słownie: sto osiemdziesiąt) Obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz  1.395 szt. (słownie: tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt pięć) Obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.395.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).  Obligacje serii B są obligacjami rocznymi, a serii C - obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom  będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 6% w skali roku w przypadku Obligacji serii B i 8% w przypadku Obligacji serii C..

Termin wykupu Obligacji serii B przypada na dzień 14 marca 2018 roku, a Obligacji serii C – na dzień 14 marca 2019 roku.  Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu