MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 05/2017 z 22.02.2017

Raport Bieżący EBI nr 05/2017

Tytuł:

Objęcie akcji serii G.

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 21 lutego 2017 roku, zostało objętych 140.000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł za jedną akcję o łącznej wartości nominalnej 14.000 zł. Ww.  akcje zostały objęte jako realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii B wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 NWZ z dnia 18 stycznia 2016 roku.

Akcje serii G w liczbie 140.000 stanowią 5,80 proc. kapitału zakładowego Spółki i 4,37 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W związku z wydaniem akcji serii G, a także w nawiązaniu do dokonanej przez sąd rejestrowy rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu