MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 43/2015 z 23.12.2015

Raport Bieżący nr 43/2015

Tytuł:

Zamierzona zmiana Statutu Spółki

Treść: 

Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”), w związku z opublikowanym na stronach internetowych Spółki w dniu 23 grudnia 2015 r. ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 stycznia 2016 r., informuje, o zamierzonych zmianach w Statucie Spółki.

Dotychczasowa treść Statutu Spółki:

§ 3 ust. 1

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Proponowana treść Statutu Spółki:

§ 3 ust. 1

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa

Proponowana treść Statutu Spółki:

§ 6 ust. 13-16

13. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 14.000 PLN (czternaście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 140.000 (sto czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

14. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust. 13, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B w celu realizacji Programu Motywacyjnego.

15. Uprawnionymi do objęcia Akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B, pod warunkiem spełnienia przez nich wymogów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

16.  Prawo objęcia Akcji serii G może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2019 r.

 

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect). 

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu