MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 39/2015 z 16.12.2015

Raport Bieżący nr 39/2015

Temat:

ZAWARCIE POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia  15 grudnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie („Zawiadomienie”) od Pana Andrzeja Gluzy („AG”), Pani Anety Długołęckiej („AD”) oraz Pana Daniela Omilianowicza („DO”) o zawarciu pisemnego porozumienia („Porozumienie”), o którym mowa art. 87 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”).

Zawiadomienie o zawarciu Porozumienia zostało przekazane przez uczestników Porozumienia na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie, w związku z przekroczeniem progów, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie.

Przedmiotem Porozumienia jest ustalenie zasad wspólnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki, nabywania akcji Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki w stosunku do Spółki. 

Przed zaistnieniem zdarzenia, o którym mowa powyżej, stan posiadania akcji Spółki przez Uczestników Porozumienia przedstawiał się następująco:

a)      AG posiadał 630.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki serii A, uprawniających do wykonywania 1.260.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 29,50 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 43,07 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

b)      AD posiadała 160.000 akcji imiennych uprzywilejowanych Spółki serii A, uprawniających do wykonywania 320.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,49 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,94 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

c)      DO posiadał 725.000 akcji zwykłych imiennych Spółki serii E, uprawniających do wykonywania 725.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 33,95 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 24,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

W związku z zawarciem Porozumienia:

a)    Aktualnie łączna posiadana liczba akcji Spółki przez Uczestników Porozumienia wynosi 1.515.000 akcji Spółki;

b)    Aktualnie łączny posiadany procentowy udział Uczestników Porozumienia w kapitale zakładowym Spółki wynosi  70,95;

c)    Aktualnie łączna posiadana liczba głosów na walnym zgromadzeniu przez Uczestników Porozumienia wynosi 2.305.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki;

d)    Aktualnie posiadany procentowy udział Uczestników Porozumienia na walnym zgromadzeniu Spółki wynosi   78,80.

Podmioty zależne od Uczestników Porozumienia nie posiadają akcji Spółki oraz nie zawierały żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem byłoby przekazanie osobom trzecim uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki