MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 30/2015 z 21.08.2015

Raport Bieżący nr 30/2015

Tytuł:

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 20 sierpnia 2015 r. została podpisana Umowa Inwestycyjna („Umowa Inwestycyjna”) z Panem Danielem Omilianowiczem („Inwestor").

Inwestor zobowiązał się do wzięcia udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta w  zamian za wkład pieniężny w łącznej wysokości 5.002.500 PLN (pięć milionów dwa tysiące pięćset złotych) poprzez objęcie 725.000 (siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji  Spółki za cenę jednostkową 6,90 PLN. Objęcie akcji nastąpi do dnia 30 października 2015 r. Spółka zwoła niezwłocznie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ") w celu podjęcia stosownych uchwal oraz zaoferowania akcji Inwestorowi.

Akcje objęte przez Inwestora będą objęte czasowym ograniczeniem zbywalności ("Lock-up") przez 18 miesięcy od dnia objęcia.

Umowa Inwestycyjna wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Umowa spełnia kryteria umowy istotnej w rozumieniu Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki