MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 3/2015 z 28.01.2015

Raport Bieżący nr 3/2015

Tytuł:

Podpisanie przez Emitenta trójstronnego Listu intencyjnego dotyczącego podjęcia współpracy w zakresie prowadzonej działalności operacyjnej

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynął do Spółki podpisany egzemplarz Listu Intencyjnego („List Intencyjny”), w którym Strony porozumienia (Spółka, New Vision sp. z o.o. i Future Mind sp. z o.o.) wyrażają zgodną wolę podjęcia współpracy w zakresie prowadzonej przez siebie działalności obejmującej takie filary produktowe jak: wysokospecjalizowane wdrożenia systemów informatycznych opartych o technologię RFID, mobilne płatności w technologii kryptograficznej,  produkcję aplikacji mobilnych na różne systemy operacyjne, produkcję systemów back-endowych dla serwisów WWW i aplikacji mobilnych oraz działalność doradczą.

Szczegóły dotyczące realizacji ww. porozumienia, warunki i tryb współpracy nie zostały określone w Liście Intencyjnym. Emitent wskazuje, że List Intencyjny nie stanowi wiążącego zobowiązania stron.

Zarząd Emitenta uznał to porozumienie za istotne z uwagi na jego potencjalny wpływ na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki.

Emitent kolejnymi raportami bieżącymi będzie informował o dalszych działaniach związanych z podpisanym Listem Intencyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Andrzej Gluza

Prezes Zarządu