MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2015   Nr 1/2015 z 15.01.2015

Raport Bieżący nr 1/2015

Tytuł:

Realizacja  kolejnego zamówienia w ramach umowy znaczącej

 Treść:

 Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent otrzymał w dniu 14.01.2015 zamówienie od jednej z wiodących sieci handlowych na dostawę  sprzętu optycznego infrastruktury sieciowej na kwotę netto 766.250,-  EUR. Jest to kolejne zamówienie złożone w ramach umowy ramowej Mega Sonic S.A. z tym Partnerem.

Dostawa przedmiotu umowy przewidziana jest w terminie do 16 stycznia 2015 r. 

Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. 

Umowa zakwalifikowana została jako istotna z uwagi na fakt, że jej wartość przewyższa 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect". 

 

           

                                                                                                          Andrzej Gluza                                                           

                                                                                                          Prezes Zarządu