MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 57/2014 z 02.12.2014

Raport Bieżący nr 57/2014

Raport Bieżący nr 57/2014

 

Tytuł:

Realizacja  kolejnego zamówienia w ramach umowy znaczącej

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent otrzymał w dniu 01.12.2014 zamówienie od jednej z wiodących sieci handlowych na dostawę sprzętu multimedialnego   kwotę netto 358.200,-  EUR. Jest to kolejne zamówienie złożone w ramach umowy ramowej Mega Sonic S.A. z tym Partnerem

Dostawa przedmiotu umowy przewidziana jest w terminie do 02 grudnia 2014 r. 

Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. 

Umowa zakwalifikowana została jako istotna z uwagi na fakt, że jej wartość przewyższa 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                            Marcin Długołęcki

 

            Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu