MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 50/2014 z 12.11.2014

Raport Bieżący nr 50/2014

Raport Bieżący nr 50/2014

 

Tytuł:

Zawarcie umowy znaczącej przez Emitenta

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent otrzymał w dniu 07.11.2014 zamówienie od jednej z wiodących sieci handlowych na dostawę sprzętu optycznego infrastruktury sieciowej na  kwotę brutto 368.385,00 EUR. Jest to kolejne zamówienie złożone w ramach umowy ramowej Mega Sonic S.A. z tym Partnerem.

Dostawa przedmiotu umowy przewidziana jest w terminie do 13 listopada 2014 r. 

Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. 

Umowa zakwalifikowana została jako istotna z uwagi na fakt, że jej wartość przewyższa 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                            Marcin Długołęcki

 

            Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu