MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 32/2014 z 28.08.2014

Raport Bieżący nr 32/2014

Raport Bieżący nr 32/2014

 

Tytuł:

Zawarcie istotnej umowy przez Emitenta

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że Emitent otrzymał zamówienie od Carrefour Polska Sp. z o.o. na dostawę sprzętu telekomunikacyjnego na łączną kwotę 462.150 EUR. Wskazana wartość zostanie powiększona o wartość podatku VAT w wysokości 23%. Jest to pierwsze zamówienie złożone w ramach umowy ramowej o współpracy pomiędzy Carrefour Polska Sp. z o.o. a Mega Sonic S.A. 

Dostawa przedmiotu umowy przewidziana jest w terminie do 30 września 2014 r. 

Pozostałe zapisy nie odbiegają od warunków rynkowych stosowanych w tego rodzaju umowach. 

Umowa zakwalifikowana została jako istotna z uwagi na fakt, że wartość zamówienia przewyższa 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

 

 

           

            Andrzej Gluza                                                            Marcin Długołęcki

 

            Prezes Zarządu                                                           Wiceprezes Zarządu