MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 30/2014 z 22.08.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2014 ZA 2014 R.

RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2014 ZA 2014 R.

 

Tytuł:

 

Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

 

Treść:

 

Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 22 sierpnia 2014 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (na podstawie przyznanego w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego) o kwotę 12.820,60 PLN (dwanaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych i sześćdziesiąt groszy) w drodze emisji 128.206 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Zgodnie z podjętą uchwałą dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji. 

W załączeniu Emitent przekazuje treść podjętych uchwał.

Ponadto został sporządzony nowy tekst jednolity Statutu Spółki, który wejdzie w życie wraz z dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu Spółki podjętych dnia 22 sierpnia 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS. 

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5b) oraz §4 ust. 2 pkt. 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

            Andrzej Gluza                                                         Marcin Długołęcki

 

Prezes Zarządu                                                        Wiceprezes Zarządu