MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 28/2014 z 07.08.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2014

RAPORT OKRESOWY ZA 2014 R.

 

Tytuł:

 

Korekta Raportu okresowego za I kwartał  2014 roku

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. informuje, że w wyniku omyłki korektę raportu okresowego za I kwartał 2014 roku opublikował jako raport bieżący (raport EBI nr 26/2014 z dnia 29.07.2014 r.) zamiast jako raport kwartalny. Zarząd niniejszym koryguje błędny typ raportu. Treść raportu i załączniki pozostają bez zmian.

„Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2014 roku opublikowanego w dniu 15.05.2014 r. raportem EBI nr 13/2014. Korekta wynika z niewłaściwego zaimportowania danych z arkusza kalkulacyjnego do pliku tekstowego oraz dotyczy rachunku zysków i strat (przychodów i kosztów finansowych), rachunku przepływów pieniężnych (przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej), a także zestawienia zmian w kapitale własnym (kapitału własnego na początek okresu i kapitału własnego na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych). 

Emitent dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Zestawienie korekt oraz treść raportu kwartalnego po korekcie znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".”

 

 

            Andrzej Gluza                                                         Marcin Długołęcki

 

Prezes Zarządu                                                        Wiceprezes Zarządu