MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 24/2014 z 04.07.2014

Raport bieżący nr 24/2014

Raport bieżący nr 24/2014

Tytuł:
Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego

Treść:
Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 4 lipca 2014 r. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (na podstawie przyznanego w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego) o kwotę 70.000 PLN (siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D. 

Zgodnie z podjętą uchwałą dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji. 

W załączeniu Emitent przekazuje treść podjętych uchwał.

Ponadto został sporządzony nowy tekst jednolity Statutu Spółki, który wejdzie w życie wraz z dokonaniem rejestracji podjętych dnia 4 lipca 2014 r. zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 5b) oraz §4 ust. 2 pkt. 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

                        Andrzej Gluza                                                                  Marcin Długołęcki

 

                               Prezes Zarządu                                                               Wiceprezes Zarządu