MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 23/2014 z 01.07.2014

Raport bieżący nr 23/2014

Raport bieżący nr 23/2014

Tytuł:
Treść podjętych uchwał

Treść:
Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna ("Emitent", "Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 30 czerwca 2014 r.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z wyłaczeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, gdyż o skreślenie tego punktu z porządku obrad zawnioskował pełnomocnik akcjonariusza żądającego wprowadzenia tego punktu do porządku obrad. Do żadnej z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna: paragraf 4 ust. 2 pkt 7) oraz pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

 

 

 

 

                        Andrzej Gluza                                                                  Marcin Długołęcki

 

                               Prezes Zarządu                                                               Wiceprezes Zarządu