MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 22/2014 z 24.06.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 22

Raport bieżący nr 22/2014

Tytuł:
Rejestracja zmian Statutu Emitenta

Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął informację, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki dokonywanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 9 czerwca 2014 r. Do Statutu Spółki zostało wprowadzone upoważnienie dla Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Emitent w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Andrzej Gluza                                          Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu                                       Wiceprezes Zarządu