MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 21/2014 z 10.06.2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 21

Raport bieżący nr 21/2014

 

Tytuł:

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2014 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Pani Anety Długołęckiej, posiadającej 12,48% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 15,44% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. 

Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 Kodeksu spółek handlowych.

Pani Aneta Długołęcka, w związku ze zwołaniem na dzień 30 czerwca 2014 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwrócił się o dodanie do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia punktu dot. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Pani Aneta Długołęcka przedstawiła projekty stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Pani Aneta Długołęcka wskazała, iż dla prawidłowego sformułowania żądania z art. 401 § 1 wystarczające jest albo przedstawienie samego uzasadnienia, albo tylko samego projektu uchwały (tak M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych Komentarz, s. 805). 

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. (ogłoszonego 4 czerwca 2014 r.) ulega zmianie w sposób zaproponowany przez Panią Anetę Długołęcką.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Mega Sonic S.A. ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Pani Anety Długołęckiej wyglądać będzie następująco:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2013 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2013.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2013.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

13. Wolne głosy i wnioski.

14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Ponadto Zarząd przedstawia aktualną i proponowaną przez Panią Anetę Długołęcką treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Aktualna treść:

1. Kapitał zakładowy wynosi 128.206,20 (sto dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześć złotych i dwadzieścia groszy), i dzieli się na:

a) 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu,

b) 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 44.062 (czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dwa) akcje na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda. 


Proponowana treść:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 198.206,20 PLN złotych

i dzieli się na: 

a) 790.000 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, 

b) 448.000 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

c) 44.062 (czterdzieści cztery tysiące sześćdziesiąt dwa) akcje na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,

d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.”

Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczone w ogłoszeniu ZWZ zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 r. pozostają bez zmian.

W załączeniu Zarząd Mega Sonic S.A. przedstawia ponownie opis procedur związanych z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wraz z projektami uchwał oraz formularzem pełnomocnictwa (uwzględniające zmiany zaproponowane przez Panią Anetę Długołęcką).


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".