MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2014   Nr 15/2014 z 20.05.2014

Raport Bieżący nr 15/2014

 

 

Tytuł:

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza 

 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 19 maja 2014  r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – Pani Anety Długołęckiej, posiadającej 12,48% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 15,44% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 9 czerwca 2014 r.

Wniosek ten spełnia wymogi określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Pani Aneta Długołęcka, w związku ze zwołaniem na dzień 9 czerwca 2014 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwróciła się o dodanie do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta punktu dot. zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Powyższy wniosek został przez wnioskodawcę uzasadniony koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki w związku z rezygnacją Pana Adama Skórki oraz Pana Pawła Sobkiewicza, a także koniecznością uzupełnienia mandatu tymczasowego członka Rady Nadzorczej powołanego w miejsce Pana Adama Skórki, stosownie do § 11 ust. 4 Statutu Spółki.

Ponadto Pani Aneta Długołęcka, stosownie do art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.


W związku z powyższym Pani Aneta Długołęcka proponuje następującą kolejność porządku obrad:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad.

 

W związku z otrzymaniem powyższego wniosku, stosownie do art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki informuje, iż porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 czerwca 2014 r. (ogłoszonego 14 maja 2014 r.) ulega zmianie w sposób zaproponowany przez Panią Anetę Długołęcką.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Emitenta ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Pani Anety Długołęckiej wyglądać będzie następująco:

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
 10. Wolne wnioski
 11. Zamknięcie obrad.

 

Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamieszczone
w ogłoszeniu NWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2014 r. pozostają bez zmian.

W załączeniu Zarząd Emitenta przedstawia ponownie opis procedur związanych z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem wraz z projektami uchwał, formularzem pełnomocnictwa oraz projektowaną treść tekstu jednolitego Statutu Spółki.  

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".