MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 27/2016 z 31.10.2016

ESPI Raport bieżący Nr 27/2016

Tytuł:

Realizacja i rozliczenie I-go etapu prac związanych z realizacją umowy z dnia 05 stycznia 2016 r.

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2016 roku nastąpiło rozliczenie  w kwocie PLN 5.165.000,- netto za wykonanie przez Emitenta modułu oprogramowania w ramach pierwszego etapu prac związanych z realizacją zapisów umowy z dnia 05.01.2016.

O zawarciu ww . umowy Spółka poinformowała w dniu 05 stycznia 2016 r.  w drodze raportu bieżącego nr 1/2016 przekazanego za pośrednictwem sytemu EBI . Wartość netto umowy wynosi 37.828.000 zł, a całkowita realizacja jej przedmiotu ma nastąpić w terminie do dnia 29 grudnia 2017 roku.

O realizacji kolejnych etapów prac Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących. 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Marcin Długołęcki    
Prezes Zarządu