MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 20/2016 z 05.09.2016

ESPI Raport bieżący Nr 20/2016

Tytuł:
Skorygowane zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 

Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 05 września 2016 roku otrzymał skorygowane zawiadomienie o zmniejszeniu przez p. Andrzeja Gluzę liczby głosów na WZ Emitenta poniżej progu 5%, o następującej treści:
„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję, że w wyniku podpisanej w dniu 20 lipca 2016 r. Umowy darowizny akcji imiennych, uprzywilejowanych oraz podpisania w dniu 01.08.2016 r. Oświadczenia o przyjęciu darowizny, zmniejszyłem poniżej 5% swój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce MEGA SONIC S.A. z siedzibą w Warszawie.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
20 lipca 2016 r. podpisanie Aktu darowizny akcji imiennych serii A MEGA SONIC S.A.; 01 sierpnia 2016 r. podpisanie Oświadczenia o przyjęciu darowizny.
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Przed dniem zdarzenia posiadałem łącznie 630.000 akcji stanowiących 29,50% w kapitale zakładowym i uprawiających do 1.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 43,07% ogólnej liczby głosów.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam łącznie 0 akcji stanowiących 0% w kapitale zakładowym i uprawiających do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 0% ogólnej liczby głosów.
4) (uchylony)
5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.
7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów.
8) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.
9) łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów : 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 0% ogólnej liczby głosów.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu