MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 18/2016 z 30.08.2016

ESPI Raport bieżący Nr 18/2016

Tytuł:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji 

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 02 sierpnia 2016 roku otrzymał Zawiadomienie o zmniejszeniu przez p. Andrzeja Gluzę progu 5% głosów na WZ Emitenta o następującej treści:

„Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję, że w wyniku podpisanej w dniu 20 lipca 2016 r. Umowy darowizny akcji imiennych, uprzywilejowanych oraz podpisania w dniu 01.08.2016 r. Oświadczenia o przyjęciu darowizny, zmniejszyłem poniżej 5% swój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce MEGA SONIC S.A. z siedzibą w Warszawie.

1)    Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

20 lipca 2016 r. podpisanie Aktu darowizny akcji imiennych  serii A MEGA SONIC S.A.; 01 sierpnia 2016 r. podpisanie Oświadczenia o przyjęciu darowizny.

2)   Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed dniem zdarzenia posiadałem łącznie 630.000 akcji stanowiących 29,50% w kapitale zakładowym i uprawiających do 1.260.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 43,07% ogólnej liczby głosów.

3)   Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Aktualnie posiadam łącznie 0 akcji stanowiących 0% w kapitale zakładowym i uprawiających do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 0% ogólnej liczby głosów.

4)    Informacja dotycząca zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów: nie dotyczy

5)   Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.

6)    Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.”

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu