MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 11/2016 z 08.08.2016

ESPI Raport bieżący Nr 11/2016

Tytuł:

Oświadczenie o przyjęciu darowizny

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI  z dnia 20 lipca 2016 roku Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 08 sierpnia 2016 roku  otrzymał Zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2, pkt 2 Ustawy z 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o przyjęciu przez p. Anetę Długołęcką darowizny 630.000 akcji Mega Sonic S.A. uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1 : 2 od swojego ojca – p. Andrzeja Gluzy przekraczając próg 50% głosów na WZA Emitenta.

Akcje posiadane przez p. Długołęcką stanowią łącznie 36,99% wszystkich akcji Spółki i upoważniają do oddania 54,01% głosów na Walnym Zgromadzeniu Mega Sonic S.A.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu