MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 25/2016 z 03.08.2016

EBI Raport bieżący Nr 25/2016

Tytuł:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta na swoim posiedzeniu w dniu 03.08.2016 r. uchwałą nr 1 dokonała uzupełnienia swojego składu o Członka tymczasowego, którym został p. Marcin Ernt.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Opis kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowego członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego Raportu. 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1, pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu