MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 3/2016 z 05.07.2016

ESPI Raport bieżący Nr 3/2016

Tytuł:
Nabycie  akcji spółki  W  Investments S.A  z  siedzibą w Warszawie


Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 05 lipca 2016 r. podpisana została umowa nabycia 550.000 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki W Investments S.A. po cenie 3,00 zł (słownie: trzy złote) za sztukę. Łączna wartość transakcji wyniosła 1.650.000,00 zł. (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych). O sfinalizowaniu transakcji w postaci dokonanej płatności Emitent poinformuje odrębnym raportem. Posiadane akcje wraz z zakupionymi w dniu 17 maja 2016 r. (Raport bieżący nr 09/2016) stanowią łącznie 6,82% wszystkich akcji W Investments S.A. i upoważnią Emitenta do oddania 6,82% głosów na WZ tego podmiotu. Zakup ten dokonany zostaje w celach inwestycyjnych. Na dokonanie zakupu Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Mega Sonic S.A.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

 

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu