MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 17/2016 z 14.06.2016

Raport bieżący Nr 17/2016

Tytuł:

Wniosek akcjonariusza o wprowadzenie zmiany do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 czerwca 2016 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - Pani Anety Długołęckiej, posiadającej 7,49% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, stanowiących 10,94% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 05 lipca 2016 r. o  punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Pani Aneta Długołęcka przedstawiła projekty stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia we wnioskowanym zakresie.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu