MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 09/2016 z 18.05.2016

Raport bieżący Nr 09/2016

Tytuł:

Nabycie akcji spółki W Investments S.A z siedzibą w Warszawie

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 17 maja 2016 r.  w drodze transakcji pakietowej, nabył 947 333 (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela po cenie 3,00 zł (słownie: trzy złote). Łączna wartość transakcji  wyniosła 2.842.000,00 zł. (słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące złotych).

Posiadane akcje stanowią 4,32% wszystkich akcji W Investments S.A. upoważnią Emitenta do oddania 4,32% głosów na WZ tego podmiotu.

Zakup ten dokonany zostaje w celach inwestycyjnych. Na dokonanie zakupu Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Mega Sonic S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu