MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 01/2016 z 19.01.2016

ESPI Raport Bieżący nr 01/2016

Tytuł:

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 stycznia 2016 r. posiadały co najmniej 5% w głosach:
1. Andrzej Gluza posiadający 1.260.000 głosów, co stanowiło 79,75% ogólnej liczby głosów na WZ i 43,07% głosów ogółem w Spółce;
2. Aneta Długołęcka posiadająca 320.000 głosów, co stanowiło 20,25% ogólnej liczby głosów na WZ i 10,94% głosów ogółem w Spółce.

Podstawa prawna:  Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Prezes Zarządu

Marcin Długołęcki