MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 02/2016 z 12.01.2016

Raport Bieżący nr 02/2016

Tytuł:

Podpisanie umowy na rozbudowę centrum badawczo-rozwojowego na potrzeby realizacji badań analizy i detekcji zagrożeń cybernetycznych

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że  w dniu 12.01.2016 r.  Emitent  podpisał - jako wykonawca – kolejną, znaczącą umowę z jedną z działających na polskim rynku spółek informatycznych.  Umowa dotyczy rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego na potrzeby badań analizy i detekcji zagrożeń cybernetycznych.

Wartość umowy wynosi netto PLN 49.534.000,- 

Realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest w terminie do 30 czerwca 2018 r. 

Umowa zakwalifikowana została jako istotna z uwagi na fakt, że jej wartość przewyższa 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

  

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu