MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2017   EBI Nr 02/2017 z 19.01.2017

Raport Bieżący nr 02/2017

Temat:

Przydział obligacji serii A

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu 19 stycznia 2017 r. dokonał przydziału obligacji serii A (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji serii A.

Na podstawie uchwały w sprawie przydziału obligacji serii A, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 1.580 szt.  (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt) Obligacji serii A, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 1.580.000 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Obligacje serii A są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany miesięcznie kupon w stałej wysokości równej 8% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii A przypada na dzień 12 stycznia 2019 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu