MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 05/2018 z 05.04.2018

Raport Bieżący EBI 05/2018

Tytuł:

Przydział obligacji serii C3

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje iż w dniu dzisiejszym dokonał przydziału obligacji serii C3 (dalej: „Obligacje”), których subskrypcja została przeprowadzona w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 07 marca 2018 roku w sprawie emisji obligacji serii C3.

Na podstawie uchwały nr 1 w sprawie przydziału obligacji serii C3, Zarząd Spółki dokonał przydziału łącznie 100 szt. (słownie: sto) Obligacji serii C3, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Obligacje serii C3 są obligacjami 24 - miesięcznymi, zabezpieczonymi. Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w stałej wysokości równej 5% w skali roku.

Termin wykupu Obligacji serii C3 przypada na dzień 01 kwietnia 2020 roku. Wyemitowane obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki