MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 01/2018 z 03.01.2018

Raport Bieżący ESPI 01/2018

Tytuł:
Podpisanie umowy znaczącej

Treść raportu:
Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 03 stycznia 2018 r. ECDF S.A., w której Emitent posiada 80% akcji, podpisała - jako lider Konsorcjum, którego członkiem jest jednocześnie Mega Sonic - z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. umowę, uznaną przez Zarząd Spółki za znaczącą. Umowa obowiązuje w okresie od 03 stycznia b.r. do 03 maja 2031 roku, a jej przedmiotem jest wdrożenie i zarządzanie Instrumentem Finansowym, z którego udzielane będą Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. kujawsko - pomorskiego, na warunkach de minimis oraz na warunkach rynkowych, zabezpieczone standardowo. Wartość umowy to PLN 17.000.000,- a jej zabezpieczeniem, jakie wnosi Konsorcjum, jest akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oraz pełnomocnictwa do rachunków bankowych.
Powyższy fakt stanowi element realizacji długofalowej strategii rozwoju Emitenta opracowanej i opublikowanej w 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu