MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 34/2017 z 12.10.2017

Raport Bieżący ESPI 34/2017

Tytuł:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 12 października 2017 roku otrzymał Zawiadomienie od p. Anety Długołęckiej o zmniejszeniu o ponad 1% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta o następującej treści:

"Na podstawie art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję, że w wyniku zbycia w dniu 10 października 2017 r. 8.240 akcji uprzywilejowanych, imiennych serii A Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie mój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce MEGA SONIC S.A. obniżył się łącznie o ponad 1%.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
10 października 2017 r. – zbycie 8.240 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A MEGA SONIC S.A.;
2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
732.320 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 30,66% w kapitale zakładowym i uprawiających do 1.464.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu stanowiących 45,69% ogólnej liczby głosów.
3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:
724.080 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 29,98% w kapitale zakładowym i uprawniających do 1.448.160 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 45,18% ogólnej liczby głosów.
4) (uchylony)
5) Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki: brak takich podmiotów.
6) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: brak takich podmiotów.
7) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów.
8) Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.
9) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 7 i 8 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: 1.464.640 głosów na Walnym Zgromadzeniu, które stanowią 45,69% ogólnej liczby głosów."

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu