MEGA SONIC   Biuro prasowe   Aktualności   Informacja

Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID

17/04/2013

Innowacjyjna Gospodarka

 

 

 

 

W dniu 01.03.2013 roku Mega Sonic S.A. podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, jako Jednostką Pośredniczącą, umowę na dofinansowanie projektu POIG.01.04.00-14-071/12-00 o tytule: „Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID”. Całkowita wartość dofinansowania to ponad PLN 6,5 mln.Realizacja prac przewidziana jest na najbliższe 24 miesiące. 

Celem nadrzędnym projektu „Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID”  jest przeprowadzenie szeregu zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych prowadzących do stworzenia innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji (światowa innowacja produktowa potwierdzona załączoną Opinią o innowacyjności). Przez stworzenie innowacyjnego systemu do zdalnej weryfikacji rozumie się opracowanie systemu informatycznego nowej generacji do identyfikacji  i zdalnej analizy autentyczności produktu poprzez mechanizm porównania zawartości informacyjnej kodu UIC (ang: Unique Identification Code) zapisanym w procesie kodowania etykiety RFID z odpowiednim kodem w centralnej bazie danych w odniesieniu do produktów akcyzowych lub w najprostszym przypadku, z zapisanym w mobilnej bazie danych urządzenia typu HandHeld lub telefonu komórkowego, w przypadku produktów nieoznakowanych znakiem akcyzy, z dowolnego miejsca na terenie naszego kraju. Istotnym elementem funkcjonalnym nie znajdującym konkurencji we wdrożeniach na świecie jest element konsumencki systemu, pozwalający na umożliwienie dokonania weryfikacji autentyczności każdemu potencjalnemu klientowi lub konsumentowi. Inną – niezwykle ważną cechą użytkową - jest szeroki obszar funkcjonalności projektu jako całości, obejmujący procesy kodowania µchipów w skali masowej, zmodyfikowane metody nakładania etykiet na produkty, automatyczna identyfikacja opakowań produktów w halach magazynowych i centrach dystrybucyjnych, automatyczna identyfikacja i lokalizacja w czasie rzeczywistym w obszarach bram załadowczych , czy wreszcie rozbudowany o skali globalnej system antykradzieżowy opakowań i palet w pojazdach transportowych  na terenie całego kraju. Wszystkie te funkcje z wyjątkiem procesu masowego kodowania etykiet RFID w centralnych instytucjach państwa będą przedmiotem badań, analiz i opracowań, a wyniki tych prac będą przedmiotem publikacji w pismach branżowych (spośród katalogu czasopism opracowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz referatów na zjazdach i seminariach tematycznych (opisanych w pkt. C.1.8b biznesplanu). Komercyjne wdrożenie tego systemu szczególnie w części dotyczącej produktów akcyzowych spowoduje ograniczenie czarnego rynku tych produktów i całej szarej strefy opierającej swą działalność na dystrybucji nielegalnych, trujących podróbek.

Obecnie, w różnych zaawansowanych cywilizacyjnie i technologicznie  krajach  świata obserwujemy już nie tylko  bardzo szybki postęp w rozwoju  technologii RFID  (Radio Frequency   Identyfication),  ale jesteśmy też świadkami pilotowych wdrożeń systemów zdalnie identyfikujących  obiekty oznakowane etykietami  RFID  (tagami)  pracującymi we wszystkich   pasmach częstotliwości.  W Polsce istnieje już grupa specjalistów pochodzących z jednostek badawczo-rozwojowych i instytutów przemysłowych zgromadzona wokół wiodących  w tej dziedzinie firm zajmujących się implementacją zaawansowanych technologii o dużym potencjale know-how oraz firm czyniących usługi konsultacyjne w dziedzinie technologii RFID, pracujących nad koncepcją zastosowania jej w przemyśle. Istotą tej koncepcji jest doprowadzenie do wdrożenia w praktyce systemu dzięki któremu jednoznaczna autentyczność produktów (np. leków, produktów tytoniowych, alkoholowych) mogła być potwierdzona zarówno przez kontrolerów urzędowych przy pomocy profesjonalnych mobilnych czytników RFID   typu HandHeld,  jak przede   wszystkim przez konsumentów za pośrednictwem telefonów komórkowych nowszych generacji użytych również jako czytniki etykiet RFID. Obecnie, mimo wielu starań i szczegółowych prac koncepcyjnych, opisany wyżej system nie powstał jeszcze w swojej wersji końcowej, co czyni przedmiotowy projekt znamiennym z punktu widzenia wyprzedzenia konkurencji i zagospodarowania tego perspektywicznego rynku.

Projekt „Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID”  zakłada przeprowadzenie drobiazgowych badań, zarówno w warstwie podstawowej jak i przemysłowej oraz dopracowywania całościowej architektury systemu.

Podstawowym założeniem projektu (stanowiącym przewagę nad wypracowanymi dotąd koncepcjami laboratoryjnymi) jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów, które przy wykorzystaniu obecnego potencjału kontrolnego ułatwią i znacznie przyspieszą jego funkcjonowanie oraz uniemożliwią nielegalne zbywanie, odstępowanie lub przekazywanie znaków akcyzy. Przełoży się to bezpośrednio na ograniczenie szarej strefy co oznacza nie tylko wzrost wpływów z akcyzy, lecz także wpływów budżetowych z podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych.

Przedstawiona na Schemacie 1 uproszczona koncepcja funkcjonalno-przestrzenna projektu uwidacznia znaczne zaangażowanie usług teletransmisyjnych operatora telekomunikacyjnego, albowiem każda operacja odczytu unikalnego identyfikatora chronionego produktu powoduje konieczność transmisji tych danych do jednej z centralnych baz danych celem weryfikacji. Do tego celu system wykorzysta transmisję pakietową GPRS, która jest powszechnie dostępna na terenie kraju. Odpowiedź systemu odbędzie się tą samą drogą, co pozwoli użytkownikowi w ciągu kilku sekund potwierdzić autentyczność produktu, a także uzyskać dodatkowe informacje nt. tego produktu, zwane atrybutami (dodatkowa funkcjonalność innowacyjnego systemu). Źródłem strumienia danych identyfikacyjnych, który jest transmitowany do Application Server przy wykorzystaniu sieci operatora  telekomunikacyjnego, będzie mógł zostać wykorzystany zarówno komputer przenośny klasy Handheld, jak i telefon mobilny klasy SmartPhone. Biorąc pod uwagę względy natury formalno-prawnej (odgórne przepisy akcyzowe) wdrożenie systemu odnoszące się się do artykułów akcyzowych może mieć charakter wyłącznie globalny, co oznacza, że wszystkie produkty spirytusowe i papierosy na rynku polskim oznakowane tradycyjnymi banderolami, w tym importowane, będą musiały zostać zastąpione etykietami RFID. 

 

Wróć