MEGA SONIC   Biuro prasowe   Aktualności   Informacja

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI POD FIRMĄ MEGA SONIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

14/05/2014

OGŁOSZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ MEGA SONIC S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

 

Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000435009, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godz. 13:00 w lokalu Spółki przy Pl. Kasztelańskim 3 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad:

                              

 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie obrad.

 

Projektowane zmiany Statutu Spółki:

 

Po § 6 dodaje się § 6a o następującej treści:

 

 1. W terminie 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
 2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
 3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
 4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.             
 5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
 6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a)              ustalenia ceny emisyjnej,

b)              wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne,

c)              zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,

d)              podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

e)              podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

 1. Zarząd Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art. 444 § 7 Kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu.

 

 

I. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu:

 

 1. 1.         Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 19 maja 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: walne@megasonic.pl

               

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

(i)                  Zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,

(ii)                W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport,

(iii)               W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru,

(iv)              W przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

 

 1. 2.         Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

 

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres walne@megasonic.pl)  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółka niezwłocznie ogłosi takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.megasonic.pl

 

W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

(i)                  Zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,

(ii)                W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport,

(iii)               W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego rejestru,

(iv)              W przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.

 

 1. 3.    Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

Na podstawie art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

 

 1. 4.    Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika  oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

 

Prawo uczestniczenia w NWZ spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 24 maja 2014 r.

 

W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1)      firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2)      liczbę akcji,

3)      rodzaj i kod akcji,

4)      firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5)      wartość nominalną akcji,

6)      imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7)      siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8)      cel wystawienia zaświadczenia,

9)      datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10)   podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

 

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

 

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 1.282.062 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, uprawniających do wykonywania 1.282.062 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

 

Przedstawiciele osób niebędących osobami fizycznymi winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów uprawniające ich do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu lub z ciągu pełnomocnictw. Osoby lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imienia akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

 

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (walne@megasonic.pl).

 

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres walne@megasonic.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza.

 

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.

 

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.megasonic.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

 

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

 

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

 

Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W związku z tym pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do dnia poprzedzającego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie do godziny 17.00. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

 

Pełnomocnik wykonuje na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych.


Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał (w formie papierowej) w siedzibie Spółki w Gdańsku (przy ul. Kruszyńska 30B, 01-365 Warszawa) do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dni powszednie w godzinach 9.00-16.00. Ponadto pełna dokumentacja zostanie zamieszczona w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki www.megasonic.pl w zakładce Relacje Inwestorskie. Tam też będą dostępne wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wszelką korespondencję dotyczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: ul. Kruszyńska 30B, 01-365 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres walne@megasonic.pl

 

 1. 5.    Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

 

Akcjonariusze nie będę mieli możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości.

 

 1. 6.    Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

 

Akcjonariusze nie będą mieli możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości.

 

 1. 7.    Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

 

Akcjonariusze nie będą mieli możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej możliwości.

 

 

Wróć