MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2014 - PO KOREKCIE

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2014

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2014

 

Tytuł:

 

Korekta raportu okresowego za I kwartał 2014 roku

 

Treść:

 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za I kwartał 2014 roku opublikowanego w dniu 15.05.2014 r. raportem EBI nr 13/2014. Korekta wynika z niewłaściwego zaimportowania danych z arkusza kalkulacyjnego do pliku tekstowego oraz dotyczy rachunku zysku i strat (przychodów i kosztów finansowych), rachunku przepływów pieniężnych (przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej), a także zestawienia zmian w kapitale własnym (kapitału własnego na początek okresu i kapitału własnego na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych).

 

Emitent dołoży wszelkich starań, aby zaistniała sytuacja nie miała miejsca w przyszłości. Zestawienie korekt oraz treść raportu kwartalnego po korekcie znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Załączniki: Raport okresowy za I kwartał 2014.pdf

                  Zestawienie korekt.pdf

 

 

 

            Andrzej Gluza                                                         Marcin Długołęcki

 

Prezes Zarządu                                                        Wiceprezes Zarządu