MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Walne zgromadzenia   ZWZA - 05.07.2016 r.

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 05 LIPCA 2016 R.

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 05 lipca 2016 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w warszawskim biurze Spółki przy Pl. Kasztelańskim 3.

Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu

Tekst ogłoszenia, projekty uchwał i in. dokumenty - do pobrania przy Raporcie bieżącym EBI nr 15 z 09 czerwca 2016 r.

INFORMACJA O LICZBIE AKCJI

Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 2.135.268 uprawniających do wykonywania 2.925.268 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 790.000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy (wszystkie akcje serii A uprawniają do wykonywania łącznie 1.580.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki), (ii) 620.268 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D (uprawniających do wykonywania łącznie 620.268 głosów na walnym zgromadzeniu) oraz (iii) 725.000 akcji zwykłych imiennych serii E (uprawniających do wykonywania łącznie 725.000 głosów na walnym zgromadzeniu).